Български English

Политика по качеството

Политика по качеството
на „ИСКРА“ ООД

В нашата фирма клиентът стои на първо място

Качеството на нашите продукти е ориентирано към високите изисквания на клиентите ни. Изпълнението на това изискване е водещо за успеха на дружеството ни. Всеки наш клиент е добре дошъл при нас.

Поддържането на високо качество при нас е първостепенна задача.

Постоянно високото качество на нашата работа е предпоставка за изпълнението на изискванията на клиентите. Поддържането на нашето високо равнище на качеството и постоянното подобряване са наша непрекъсната задача. Ние мотивираме сътрудниците си да имат съзнание, гарантиращо осъществяването на политиката по качеството в рамките на една ефективна Система за управление на качеството.

Наша цел е отстраняване последователно на грешките и достигане до най-малко грешки

Недопускането на грешки в производствения процес е по-важно от отстраняването им. Ако въпреки предприетите мерки възникнат грешки, те трябва да бъдат отстранени трайно чрез методични и системни мерки. Грешките са стъпка назад. Те увеличават нашите разходи и намаляват конкурентноспособността ни. Поради това ние се стремим да работим в посока на минимизиране на грешките, съгласно създадените от нас правила и изискванията на законовите и нормативни документи в нашата държава.

Наша задача е развитието и усъвършенстването на системата ни по качество, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, като се ангажираме да демонстрираме нейното непрекъснато подобряване. За тази цел преразглеждаме периодично нашата политика по качеството в рамките на годишните прегледи на системата ни по качеството от ръководството.

Особено голямо внимание отделяме на нашия персонал

Ръководителите на всички равнища имат за задача да обучават своите сътрудници за изпълнението на възложените им задачи. Ръководството на „ИСКРА“ ООД се стреми и към повишаване квалификацията на персонала, което също е фактор за подобряване качеството на предлаганите от нас продукти.

Настоящата политика по качеството е обявена пред персонала на дружеството.

Ръководството на дружеството поема задължението да осигури здравословна и безопасна работна среда за своите служители и да предотвратява трудови заболявания и злополуки.

За постигането на формулираните общи цели по качеството е необходимо осигуряване на ресурси (човешки ресурси, инфраструктура, работна среда).

При формулиране на Политиката по качеството се има предвид и възможността за определяна на общи и конкретни, в т.ч. измерими, цели по качеството.

Ръководството на дружеството е уверено, че всеки съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение и развитие на обявената политика и цели по качеството.

Нагоре