Български English

Публична покана за избор с предмет : „Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на „Искра“ ООД.

Публикация от Вторник, 09 Август 2022

Дата на публикуване: 09.08.2022г. 12:00 часа
Дата на валидност: 19.08.2022г. 16:30 часа
Програма: ОПИК 2014-2020
Възложител: ИСКРА ООД

Във връзка с проект BG16RFOP002-6-002-0037 на Искра ООД, който се изпълнява преди сключване на АДБФП, приложено представяме документация за избор на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на топлоизолационна система от сандвич панели за покрива на „Искра“ ООД.

Офертите се подават в 1 (един) оригинален екземпляр, в запечатан плик на адрес: гр. Първомай, ул. „Стефан Стамболов“ № 62. На плика се изписват задължително име и адрес на кандидата и наименование на поръчката.

Свали документация >>

Нагоре